Dorpsproces in Beckum; aan de slag met toekomst maatschappelijk vastgoed

Veel kernen in Overijssel denken na over hun toekomst: hoe houden we samen ons dorp vitaal en leefbaar?
Vaak zijn er ook zorgen over de continuïteit van het maatschappelijk vastgoed, zoals de school, de kerk en/of van het dorpshuis.
Eeckhof begeleidt, via de OVKK en het Ervaringshus, een aantal van deze dorpsprocessen, zo ook in Beckum.

Op woensdag 4 juli 2018 werd een dorpsinformatieavond georganiseerd door de werkgroep ‘Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen’ in ’t Proggiehoes. Onze collega Tom Jannink heeft de avond samen met de werkgroep ingevuld en begeleid.
Beckum telt 4 gemeenschapsgebouwen, namelijk:

  • Basisschool De Bleek
  • Sporthal Het Geertman
  • Ontmoetingsplek ’t Proggiehoes
  • H. Blasiuskerk

De vraag is welke functies er voor de toekomst behouden moeten blijven en welke “stenen” zijn dan benodigd. Wat is haalbaar en realistisch om te behouden of is er een combinatie van functies wenselijk en nodig? En zo ja, hoe dan en waar dan?
In januari 2018 is samen met de dorpsbewoners nagedacht over de voor Beckum benodigde functies. Wat is nodig voor Beckum om ook over 15 à 20 jaar een leefbaar dorp te zijn? Als vervolg hierop werden vijf mogelijke scenario’s voorgesteld:

  • Alles laten zoals het is
  • Optimaliseren huidig maatschappelijk vastgoed
  • Geertman Plus – centreren rondom sporthal
  • Kerk in de steigers – centreren rondom kerk
  • Nieuwe multifunctionele accommodatie

Op 4 juli jongstleden hebben de 50 aanwezige bezoekers per scenario hun persoonlijke plus- en minpunten mogen aangeven. Aan het einde van de avond hebben de aanwezigen gekozen voor het meest wenselijke scenario. Hierbij is een onderverdeling gemaakt per leeftijdscategorie. Opvallend was dat met name de jeugd (onder de 25 jaar) koos voor het scenario ‘nieuwe multifunctionele accommodatie’. Het scenario ‘Kerk in steigers’ kreeg de meeste stemmen (30 stuks). Duidelijk is dat er in ieder geval iets moet gebeuren, want het scenario’s ‘alles laten zoals het is’ kreeg geen stemmen.
De werkgroep gaat nu de scenario’s met de voorkeursstemmen verder uitwerken op ruimtelijke en financiële haalbaarheid.